نام داروخانه تلفن نشانی
Shafa Drugstore 35322492- 054 Sina Clinic - Emam Blvd. - Chabahar
Karim Zade Drugstore 35322103- 054 Khayam St. - Emam Blvd. - Chabahar
Sina Drugstore 35321464- 054 Sina Clinic - Emam Blvd. - Chabahar
Makoran Drugstore 35322375- 054 Khayam St. - Emam Blvd. - Chabahar
Razi Drugstore 35322148- 054 Emam Blvd. - Chabahar
Mosavi Drugstore 35330078- 054 Emam Blvd. - Chabahar
Hakim Drugstore   Sina Clinic - Emam Blvd. - Chabahar